standard-title Strategie CLLD

Strategie CLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hříběcí hory pro období 2014 – 2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (Community-Led Local Development). Strategie se skládá ze čtyř základních částí:

  • Základní informace o MAS Hříběcí hory
  • Analytická část – zachycení situace v území
  • Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje
  • Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci.

Strategická část ústí do tzv. programových rámců IROP, OPZ a PRV, v nichž jsou konkretizovány vazby SCLLD na jednotlivé operační programy a určeny předpokládané finanční toky a jejich alokace na opatření SCLLD.

    Dne 16. července 2020 byl MAS schválen Dodatek ke strategii, který se týká rozšíření programového rámce PRV o tzv. článek 20.

    Dne 15. února 2022 byl schválen Dodatek ke strategii, který se týká navýšení finančních prostředků v PRV v rámci přechodného období.